biegdebe19

Dębska Siódemka.Bieg O Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie. Dębe Wielkie 15.06.2019r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

REGULAMIN

Imprezy Sportowej pod nazwą: „Dębska Siódemka - Bieg o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie ”

Dębe Wielkie, 15 czerwca 2019r.

 1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji,

 • Promocja Gminy Dębe Wielkie, Powiatu Mińskiego oraz Mazowsza.

 

 1. ORGANIZATOR

 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim reprezentowany przez Dyrektora Rafała Wtulicha

 • Akademia Sztuk Walki reprezentowany przez Prezesa Dawida Matwieja

 • Sekcja Biegowa RaceFighter GOSiR Dębe Wielkie w osobie założyciela drużyny Rafała Kłosińskiego

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

15 czerwca 2019r. (sobota). Godz.10:45. Ruda, Gmina Dębe Wielkie, k. Mińska Mazowieckiego, Start w parku przy ul. Parkowej.

 1. BIEG GŁÓWNY

Trasa biegu wynosi około 7 kilometrów, która ma czas biegu - max. 90 min. Trasa nie jest atestowana i prowadzi drogami szutrowymi oraz ścieżkami leśnymi . Dokładny opis trasy znajduje się na stronie www.debewielkie.pl . Start biegu o godz. 10.45.

Klasyfikacje: generalna kobiet i mężczyzn, wiekowe kobiety i mężczyźni, najszybsza zawodniczka i zawodnik z Gminy Dębe Wielkie.

Kategoria wiekowa zostanie uznana przez organizatora tylko w przypadku przekroczenia przez metę 3 zawodników określonej kategorii wiekowej. W przypadku mniejszej ilości zawodników, organizator zastrzega sobie zmianę w podziale na kategorie wiekowe.

 • K-12 (12 -15 lat),

 • K-16 (16-19 lat)

 • K-20 (20-29 lat)

 • K-30 (30-39 lat)

 • K-40 (40 i powyżej)

 

 • M-12 (12-15 lat),

 • M-16 (16-19 lat)

 • M-20 (20-29 lat)

 • M-30 (30-39 lat)

 • M-40 (40-49 lat)

 • M-50(50 i powyżej)

 

 1. NAGRODY

 

 1. Klasyfikacja generalna kobiet

 • I miejsce - puchar

 • II miejsce - puchar

 • III miejsce - puchar

 

 1. Klasyfikacja generalna mężczyzn

 • I miejsce - puchar

 • II miejsce - puchar

 • III miejsce - puchar

 

 1. Klasyfikacja wiekowa kobiet

 • I miejsce – puchar

 • II miejsce – puchar

 • III miejsce – puchar

 

 1. Klasyfikacja wiekowa mężczyzn

 • I miejsce – puchar

 • II miejsce – puchar

 • III miejsce – puchar

 

 1. Klasyfikacja najszybsza zawodniczka Gminy Dębe Wielkie

 • Statuetka

i najszybszy zawodnik Gminy Dębe Wielkie:

 • Statuetka

 

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w czasie nie przekraczającym 90 minut otrzymają na mecie pamiątkowy medal. Nagrody klasyfikacji wiekowej i generalnej nie kumulują się.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Bieg główny ma charakter otwarty, startować w nim mogą osoby, które w dniu 15 czerwca 2019 r. będą miały ukończone 12 lat oraz wniosą opłatę startową. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w biegu na formularzu zgłoszenia oraz wpłacić opłatę startową. Osoby pełnoletnie muszą złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu na formularzu zgłoszenia i wpłacić opłatę startową.

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są:

 • Poprzez portal internetowy:

 • Z dowodem uiszczenia opłaty startowej za udział w biegu według stawek jak w pkt 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia dopisana osoby w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby uczestników biegu.

W dniu zawodów biuro zlokalizowane będzie na terenie Szkoły Podstawowej w Rudzie, w oznaczonym miejscu.

 

W pakiecie startowym zawodnik otrzyma: numer startowy z chipem (zwrotny), wodę do picia oraz talon uprawniający do skorzystania z posiłku regeneracyjnego po biegu.

 

 1. OPŁATY

 

Opłata startowa wynosi:

 • do dnia 11 czerwca 2019r.: 25 zł brutto pakiet bez koszulki ,

 • do dnia 11 czerwca 2019r.: 45 zł brutto pakiet z koszulką startową,

 • w dniu zawodów: 50 zł brutto będzie możliwość dopisana pojedynczych osób do biegu tylko w przypadku uiszczenia opłaty startowej w tej wysokości gotówką na miejscu w biurze zawodów najpóźniej do godziny 9:30 ale tylko w sytuacji, gdy nie spowodowałoby to przekroczenia maksymalnej liczby startujących zawodników .

 

 • Kwotę opłaty startowej płatną do dnia 11 czerwca 2019r. należy przelać na:

Dane do przelewu:

352130 0004 2001 0464 3425 0001

Akademia Sztuk Walki

05-311 Dębe Wielkie

Ul. Szkolna 17/05

Tytuł: Opłata za udział w biegu 15.06.2019

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: numer startowy, talon na posiłek regeneracyjny, koszulkę pamiątkową (opcjonalnie), oraz pamiątkowy medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem tj. w czasie nie przekraczającym 90 minut). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejscowości Ruda ani nie pokrywa także kosztów powrotu z miejscowości Ruda.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W biegu wziąć może udział maksymalnie 140 zawodników. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń zawodników, którzy opłacą przelewem opłatę startową do dnia 11 czerwca 2019r. albo uiszczą opłatę startową gotówką w dniu zawodów.

 2. Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 15 czerwca 2019 r. w godzinach 09:00-10:30 oraz dla osób dopisanych w dniu biegu 15.06.2019r. od godz. 8:00 do godz. 09:30

 3. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu.

 4. W razie zgubienia numeru startowego opłatę ponosi uczestnik zawodów w kwocie 10 zł brutto.

 5. Dokonanie opłaty startowej lub pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 6. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 7. Na terenie miejscowości Ruda (gmina Dębe Wielkie) znajdować się będą bezpłatne miejsca parkingowe.

 8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

 9. Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 10. Organizator nie zapewnia noclegów.

 11. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.

 12. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.

 13. Organizator Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.

 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 15. Wszelkie kwestie sporne dotyczące „Dębskiej Siódemki- Biegu o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie” rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

 16. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim (ul. Warszawska 78B, 05-311 Dębe Wielkie).

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Beata Bartnicka (tel. 25 756 47 44, adres email: iod@debewielkie.pl).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w „Dębskiej Siódemce- Biegu o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie umowy.

Państwa dane osobowe przechowywane będą rok od zakończenia turnieju.

Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w turnieju organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.

Dębe Wielkie, 9 maja 2019 r.
Wyniki

Mężczyźni OPEN.pdf
Kobiety OPEN.pdf
Kobiety kat wiek.pdf
Mężczyźni kat wiek.pdf

Aktualności